Prawo zamówień publicznych

z
  • przygotowywanie, opiniowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, oświadczenia)
  • doradztwo formalno-prawne na każdym etapie postępowania
  • przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających
  • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty
  • w przypadku trybów negocjacyjnych – wsparcie i dbanie o interes Klienta podczas negocjacji z Zamawiającym