Prawo pracy

prawo pracy
  • przygotowywanie / zawieranie / wypowiadanie umowy o pracę jak również umowy o świadczenie usług / umowy zlecenia / o dzieło czy agencyjnej
  • tworzenie umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania
  • zwolnienia grupowe
  • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
  • odpowiedzialność materialna pracowników
  • uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • mobbing oraz dyskryminacja
  • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika